තවුසා සහ ලියතඹරා

 තවුසා සහ ලියතඹරා

ලියතඹරා :
රති යදමින් මුදු සුවයෙන් කළඹවමී
සති පහසින් බැඳි දැහැනින් පුබුදුවමී
ලිය තඹරමි නෙතු සිරියෙන් සනසවමී
නුඹ වසඟෙට ගනු රිසියෙන් පැමිණියෙමී…

තවුසා :
සහසක් උදුල තරුමල් පිපි අඹර යට
අහසක් උසට විඳි කඳුලැලි නිවමි හෙට
දහසක් කුසුම් සුපිපෙන මෙම වනය වට
වෙනසක් නොමැත නුඹ පරවෙන මලකි මට…

ලියතඹරා :
නුඹ රවටන හිත අදහස කොණක නැතී
ගත සැනසුම නම් දෙනු හැක එමට ඇතී
ඔය දැහැනින් මිදි අවුදින් ළඟම එතී
එනු සිපගනු මගෙ සියුමැලි සුමුදු පෙතී…

තවුසා :
පිපි කුසුමන් පරවෙන බව කලෙක සොඳ
ලෙස දැනගනු පියකරු පිය මිතුරි අද
නුඹ නටුවෙන් ගිලිහෙන විට වැටෙන සඳ
ලිය තඹරක අනියත සිහි කරමි හද…

ලියතඹරා :
බවුන් වඩනු කුමට ද හිත දුක නොදෙනූ
මෙවුන් දමින සනසනු රස රති පිරුණූ
සවන් යොමනු අසනුව පවසන කරුණූ
සසුන් අතැර මගෙ හද වෙත පිය මනිනූ…

තවුසා :
තෙදැති ඉරක් ලොවකදි බැස යන අඳුරූ
මිහිරි වතක් මහළුව වැහැරෙන අයුරූ
පිපුනු මලක් සඳකත පරවෙන මියුරූ
දකින සිතක් නොහරියි සසුනක සොඳුරූ…

සෙවණැල්ලකි රුදු රතිරස පසමිතුර
නිති දහමකි බව අනියත බවකතර
ගිනි සිළුවකි හිත අවුලන අතුපතර
කමටහනකි නුඹ පරවෙන ලියතඹර…