අසම්මත

 අසම්මත

ගඟක් බැඳුනි සෙනෙහස සාගරය තලේ
ළහිරු දකින සඳරැස ආලයක ගිලේ
බඹරු රැඳෙන මොනවට මානසය විලේ
මලක් කිමද මලකට ආදරය කලේ…

සඳත් තරුත් කිසි නුහුලන නර නින්දා
එදත් අදත් අප සවනත නිති වින්දා
ගතත් සිතත් මගෙ සියුමැලි වැඩි හින්දා
ගලුත් මුලුත් ගෙන හදවත උන් බින්දා…

ඉරගල වැටෙන දුක්බර ගනඳුරු ජාමේ
කළුවර ගලන විල්තෙර ගෙලබැඳි දාමේ
සැළලිහිණිය පෙම් කවිමල් නැති ජාමේ
උලලේනියෙ උඹ හඬපන් රෑ යාමේ…

සියපත වට මිමැසි බඹරු පිබිදෙනවා
අසිපත ගෙන පෙමක සිසිල සිඳලනවා
පෙම්පත ඇගෙ කඳුල සමග ලියවෙනවා
සම්මත නැති මලක් එලෙස පරවෙනවා…

If you have a Facebook account, please use the space above to reply. If not, leave a reply here: