පාසල් පෙම

 පාසල් පෙම

පින්බර වතේ දිවසිරි නිරතුරු විඳිමි
කින්නර ලඳේ කිඳුරිඳු වෙන්නෙමි පතමි
පෙම්බර නගේ නුඹෙ හද ජයගමි දිනමි
දුම්බර හිතේ ඔය කඳු තරණය කරමි…

දෙනුවන් හොවමි බිඳ නාලිය අඳුරු එමි
පෙරුමන් පුරමි තුරු කාලය සතුරු නිමි
සිහසුන් හොබමි නුඹ ආලය සොඳුරු හිමි
දස්කොන් නොවෙමි මම සාලිය කුමරු වෙමි…

විකසිත දෑස සැඟවූ පෙම් රහස අගේ
ගංතෙර දෑල සිරවී ඇති ඉවුරු වගේ
නවදැලි හේනෙ තැනවූ නව පැලක මගේ
සියුමැලි දෑතෙ මිහිරී මට ගෙනෙනු නගේ…

හද බැද්දට සඳ හමුවන හැම දාක
නුඹ මතකෙට එන හැමවිට අවි වේක
විට සිහිනෙක මම තනිවන කළ නේක
හිත අද්දර නුඹ සිහිවෙයි හැම රෑක…

If you have a Facebook account, please use the space above to reply. If not, leave a reply here: