මධුසමය

 මධුසමය

මුදු සුසිනිඳු අතැඟිලි දිව ලොවක සුව මෙනී
මුතු සළුපට ගිලිහෙන විට තිසර පට තුනී
පෙම් මුවරඳ දැවටෙන කල ලවන් මත දැනී
වෙන කුමට ද අමයුරු රස විළඳ මී පැණී…

මන්මත පුරා මන්මද වෙස් ගතෙහි වෙලා
මල්පෙති දවා උණුහුම දස් දෙසෙහි ගලා
රොන්රස උරා වුවනත හිස් ලවන් පෙලා
හංකිති කවා බඹරිඳු මල් කිනිති තලා…

සුරඟන මා පියබඳ මනනඳ සබඳ
සිඳගන නුඹ පුන්සඳ මනරඟ සසඳ
වරඟන අඹ රහසඟ අහසඟ පබඳ
මතඟන දඬු සසිනිඳු කළඹන නිබඳ…

හිරි මල්දම් බිඳ රිද්දන විට ලන්දූ
නෙතු අඩවන් කර සිහිනෙක රස කැන්දූ
සිර කරමින් ගත පණකෙඳි කර සින්දූ
සුදු කඩුපුල් මත ඉහිරෙන වැහි බින්දූ…

(රති කෙළියේ විවිධ අවස්ථා නිරූපණය වේ. සංයමයකින් ලියනු වස් ධ්වනිතාර්ථය හා අතිශයෝක්තිලංකාරය භාවිත කළෙමි)

If you have a Facebook account, please use the space above to reply. If not, leave a reply here: