ආලෙන් බැඳුණු හැටි මතකද අපි බාලේ…

 ආලෙන් බැඳුණු හැටි මතකද අපි බාලේ…

පි :

යායෙන් ගෙනෙන ගෙතු ලස්සන මල් මාලේ
මාතෙන් රැගෙන නුඹ ගෙලවට බැඳි තාලේ
රාසෙන් මවෙත පෙම් කවිමල් කියු කාලේ 
ආලෙන් බැඳුණු හැටි මතකද අපි බාලේ…

ගැ :

විල්තෙර නියර අද්දර මැද වතුසුද්ද
කඩමණ්ඩියේ මතකය හිත පිරිමැද්ද
මාමෙන් නුඹත් පෙම් බැඳි ඒ ගම්බැද්ද
අයියණ්ඩියේ හැරයමි පෙම පරසිද්ද…

පි :

බඹරෙක් කොහිද මල් නැති මිහිකත බැඳුණු
කුසුමක් මොටද නැති පිය සුවඳක ගිලුණු
ගිජිඳෙක් මොටද තෙද දළ යුගමය බිඳුණු
සතුටක් කොහිද නුඹ නැති ගෙපැලක රැඳුණු…

ගැ :

බඹරිඳු නුඹ කිසි දින නොම තනිවේවා
ගිජිඳෙකු ලෙස නුඹ නිති දින වැජඹේවා
සොම්නස සිත හැම කල් නිති සුරැකේවා
මතකය මගෙ ඔබෙ මතකෙන් දුරුවේවා…

පි :

නුඹත් සමග විල්තෙර ඉවුරක සවස
සඳත් වැටෙන ඉරගල වින්දෙමි සතොස
අදත් පතමි ඔබ වෙත සුබසිරි යසස
ඔහුත් කැටුව නුඹ යන මංගල දවස…

ගැ :

මේ හිරගෙය මට කඳුලැලි ගෙනදේවී
මගෙ මව්පිය නම් තුටු සිත සැනසේවී
අප ආලය හද සොහොනක පරවේවී
ඒ සොහොනේ සුවඳ කුසුම් සුපිපේවී…


If you have a Facebook account, please use the space above to reply. If not, leave a reply here: