කෙල්ලෙක්

කාලෙකින් කවියක්
ලියන්නට මට හිතුනත්
නෑනේ දැන් මට වෙලාවක්
බැදලානේ මං කසාදයක්

රෙදි ටිකත් මැදලා
කෑමත් බෙදලා දීලා
සැමියාව පිටත් කරලා
දවස අරඹන්නේ උදේ ඇහැරලා

අම්මේ ඔබේ අගේ
නිරන්තරයෙන් සිහිවේ
වෙනසක් නැතත් නැන්දම්මාගේ
ගෙදරමයි හිත දුවන්නේ

බැන්දාම කෙල්ලෙක්
ඇත්තමයි ලොකු වගකීමක්
හිටියොත් මට දුවක්
නෑ ගන්නේ මං කිසි වැඩක්

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Yashmika

Related post