ඔබත් ත්‍රස්තවාදියෙක් ද ?

ඉදිරි අවරුදු 5 රටට ඉතාමත් තීරණාත්මක කාලයක්…
අතීතය පහුරු ගානවට වඩා අනාගතය ගැන සිතන්න…
තමන්ගේ දේශපාලන ප්‍රතිපත්තිය සොයාගන්න…
තම පරම්පරාවෙන් හෝ වෙනත් අයකු කියන නිසා හෝ කලින් දුන් නිසා හෝ තමන් වැඩ කල නිසා තීරණ නොගන්න…
දැනුම නොතිබුණද තිබුනද අවබෝධය, බුද්ධිය සහ ප්‍රඥාවට ඇත්තන් සොයාගන්න… කාර්යශුරව වැඩ කල හැකි, ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකින , තැනට සුදුසු ලෙස වැඩ කරන, බොහෝ යහපත් විෂයන්ට මෙන්ම වැඩ වලට සමතුන් සොයාගන්න…
ධනය පරම්පරාව බලයට නොතිබුණද තිබුනද පරාර්ථකාමී නායකත්වය තිබෙන්නන් සොයාගන්න…
පක්ෂ පාට නොසලකා තමන්ගේ ම දේශපාලන ප්‍රතිපත්තියටම ගැලපෙන නිවැරදි මිනිසුන් නායකත්වයට තෝරාගන්න…

පෞද්ගලික වාසියට වැරදි තීරණ මත තෝරගන්න පුද්ගලයන්ගෙන් කෙටි කාලීන වාසි ලැබුවද,
දිගු කාලීනව එම තේරිමෙහි ප්‍රතිපල බොහෝ කලක් ඔබට දැනෙනු ඇත, රිදෙනු ඇත, වේදනා විදිනු ඇත
එවිට එය ඔබගේ තීරණය නිසා බව ඔබ නොදැන සමාජට, රජයට , අසල්වැසියාට, නායකයන්ට දෝෂාරෝපණ කරනු ඇත…

ඔබත් රට විනාශ කරන ත්‍රස්තවාදියෙක් ද ?

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Harshana Dissanayake

Related post