දොස්තර පුත්තු හදන කොන්දොස්තර තාත්තා.

මොණර කොල වලට ඔට්ටුවෙන

ජීවිත අතර සිල්ලර කාසි වලින්

නෝට්ටු මවන ජීවන රොඩ් එකේ

පර්මිට් නැති ජීවිත……..

ටර්න් එක එනකම් ඉරණම් ගමනට

හඩගා දුවන අරගල දිවියක දාමුගුරු හෙළ හෙළ බඩගිනි නිවන

තාත්තා නුඹයි මතුවට

දොස්තර පුත්තු පතන……… ද

ූලි දුම් රැලි මැද මහ රෑ නිදන

නයිට් පාර්ක් වාරයේ අඳුරෙම දුවන

දෙකකුල් ගැහී ගැහී බෝ දුර ඇදෙන

රලු පොරලු දිවියක මල් හීන හොයන….

තාත්තා නුඹයි නුදුරේ

දොස්තර පුත්තු දකින.

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ashani Dissanayake

Related post