අල්තීනායි මේ දුක කියනේ නුඹට

උල්පත වුවත් ගඟකට මුල් දියත්ත
ගඟ ගලනවාමයි හැර දිය කඩිත්ත
ප්‍රේමය පාඩමයි නුඹ ගෙන් උගත්ත
දුක් ගීයක මුල් තනුවට නිමිත්ත

දෑතින් වැළඳ ගනු බැරි තරමට විසල
ගඟ දිය දහර නුඹ ගොළු හදවත නිසල
තනි අයිතියට නතු කරගනු බැරි කලට
අල්තීනායි මේ දුක කියනේ නුඹට

මතකය කපුරු මෙන් අවුලාලනු කෙලෙස
අළු වත් ඉතිරි වෙනවාමයි හද කොනක
දුටුවත් නුදුටු සේ බැලුවත් නුඹ අහක
මා ගැන මතක නැතිදෝ ගුලි වී හිතග

ගඟකට හැකි උනත් දවසක හිඳෙන්න
උල්පතකට බැහැනෙ කිසිදා මියෙන්න
තව තව උනනවා පෙම ළය පිරෙන්න
පොප්ලර් ගසේ අදටත් මල් පිපෙන්න

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thaasha

Related post