වැස්ස නුබ,

වැස්ස නුබ අහසේ ඉදන්
පොළොවට වැටිලා
පොළොවේ ඉන්න මට මතක් කරනවා
ගොඩක් දේවල්

එදා ඒ ලොකු වැස්සේ
දිනක් විය මැයි මාසයේ
නංගි ගං වතුරද ඔහේ
ඇහුවා අයියෙක් හිත ගත් මගේ

save කරගත් නොම්බරේ
දැක්කා whatAapp ඉන්නවා වගේ
දැම්මා status ඔහේ
තනිකඩයි මං සීතලේ

පටන් ගත් දෙබසක් එදා
තාම තියනවා හැඟුමක් වෙලා
ඉන්න වැස්සට ගුලි වෙලා
සදහටම ඔහු දැන් මගේ වෙලා

(සත්‍ය සිදුවීමක් ඇසුරෙනි)

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Yashmika

Related post