ඔයා, ආයේ මට එපා

කදුළු බිඳුවක් නෙතඟ රන්දා
යද්දී නුඹ දුර ඈත පියඹා
එකම පැතුමක් සිතින් පැතුවා
ඉන්න සතුටින් සසරේ හැමදා

පෙම් කරන්නෙම නෑ කියා
සිතට තරවටු මං කළා
නොදැනීම පෙම් සිතක් ළග මම
නැවතිලා අද නැවතිලා

පතනවා ඔහු ඔබට හැමදින
අනේ ස්තුතියි කියා
හැර නොගියා නම් ඔබ, මෙමා
අහිමි වෙනවලු ඔහුට මා

මහමෙරක් සේ සෙනෙහෙ ඔහු මට
දෙද්දී ඔබ මගේ පණ කියා
බොඳ වෙලා යයි මගේ මතකය
බිඳෙන් බිඳ ඔබ ගැන එදා

එකම පැතුමක් පතනවා මං
දෑත නළලේ රන්දවා
සසරේ හැමදාටම ඔයා
ආයේ කිසි දින මට එපා

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Yashmika

Related post