බෑනා

අනේ මගේ බෑනා
ඌ හරි හොද කොල්ලා
දුවන් විත් හැම ඉරිදා
දෙන්නේ පොඩි පොඩි වැඩ කරලා

අපොයි ඒකට ලොකු කොල්ලා
නෑ ගෙදර කිසි ඉරිදා
වැඩ ඇරිලා සිකුරාදා
යන්නේ ලේලිගේ ගෙදර නොවරදා

ඉල්ලුවොත් වැඩක් කරලා
නෑ කර ඇරියේ මගේ බෑනා
කිව්වට වැඩක් ලොකු කොල්ලා
අනේ අම්මේ අමතකයි කිව්වා

මගේ ලොකු බෑනා
මං ආදරෙයි පණ සමානා
මගේ අහිංසක ලොකු කොල්ලා
වෙනස් කරලා වගෙයි උගේ නෝනා

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Yashmika

Related post