අපේ ඒ කාලේ

ගෙදරට හොරෙන් love කරපු කාලේ
පණ ගැහි ගැහී හමුවුන හැම වාරේ
අපි දෙන්නටම වෙන් වෙච්ච ලෝකේ
කවුරුත්ම හිටියේ නෑ මතකයිද කෙල්ලේ

ගෙදරට හොරෙන් තව නම් බෑ අයියේ
නුබ කී නිසයි මං ආවේ මැණිකේ
ගෙදරින් හා කිව්ව සම්බන්දෙට අපගේ
දැන් කිසි බයක් නෑ නෙව ඉස්සර වාගේ

දැනගත් දා ඉදන් ගෙදරින් මංගල්ලේ
දා ගන්නයි දින බැලුවේ හැම වේලේ
busy හින්දා, නුබ නෑ දැන් ඉස්සර වාගේ
මග හැරුනදැයි හිතෙනවා අපේ ඒ කාලේ

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Yashmika

Related post