හමුවේ ද වසන්තය…

පතුලක් නොපෙනෙන

ලොව ගැඹුරු ම තැන 

මංමුලා වී ඒ මේ අත වැනෙන…………. 

සොයා යන්නට දැරුව ද වෙර

 එහෙත් හමු නොවන……………


නිවී ගිය ප්‍රභාව 

යළි දල්වන්නට හැකි වේ ද

දෙන්නට මද එළියක් 

ඒ මියුණු තරුවට…………….

 සරතැස නිවා සනහන්නට 

හැකි වේ ද දෙන්නට දිය පොදක් 

කතරට………………

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Yashwickramanayake

Related post