අධිවේගය

ඉර මල යන්තමින්

බලයි ලොව දෙස…………

 නමුත් 

මහත් වෙනසකි බැලූ බැලූ අත………. 

සිඹ පූල් කුසුමන් 

පනිමින් දිය කඩිති මතින්……….

ඉගිලුනු සමනල රෑන් 

කොයිද අද…………

නොනැවතී නොයිසිඹුව දිවෙන………

කලක මෙන් සැඩ මාරුතයකට හසුව 

විසිරුණු වියළි පියලි හැර……………………..

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Yashwickramanayake

Related post