මසිත ඇතේ ආදරයක් කියම් කෙසේ

මල් හිනැහී පිපී නටයි බෝවිටියේ
මට ගෙපැලේ සුවය ගෙනේ කිරිමැටියේ
වසඟ කරන් මා ‍දෙනෙතේ සිව්සැටියේ
ලියක් සිටී සඳවරුණා හදකුටියේ

පෙම් වදනින් මා සැනසූ කෝමලියේ
දෙනෙත සොරා සැඟවී ගිය ආල ලියේ
මගේ ලයත් කූඩු කරපු මනාලියේ
මහද රැගෙන කොයි යනව ද කිරිල්ලියේ

දිව ලොව සිරි ගෙන ඒ දෙවඟනක් වගේ
ඔබයි සොඳුර ආදරයක ගෙනා අගේ
සිතක් රැගෙන දිවගෙන ගිය නෙතක් ඇගේ
ඔබව සොයා පියඹා යයි දෑස මගේ

ඇගෙ කෝකිල ගී නද සිහිනෙනු දු ඇසේ
බෝ පෙම් ගී ලියනෙමි ලඳෙ නුඹට මෙසේ
මගේ ලොවම එළිය කරන් ගෙනා රසේ
මසිත ඇතේ ආදරයක් කියම් කෙසේ

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Vihanga Pasan Patabendi

Related post

If you have a Facebook account, please use the space above to reply. If not, leave a reply here: