වියපත් සින්ඩරෙල්ලා…

අරුන්දතිය දිගු වරලස මල් ගැවසූ
සුපෙම්බරිය හැම බඹරිඳු නෙත වෙහෙසූ
රුවැත්තියක පෙර කලකදි සිත සැනසූ
මැහැල්ලකිය අද කිසිවෙකු දුක නොඇසූ

සින්ඩරෙල්ලා කුමරී රුව සෝබන බැන්දූ
සින්ඩරෙල්ලා යුවතී ඇය ලස්සන රැන්දූ
සින්ඩරෙල්ලා වැහැරී ගත පිළිකුල කැන්දූ
සින්ඩරෙල්ලා තනිවී අද මහලුය ලන්දූ

ඇතිවන දෙයක් දිනයක නැති වන අයුරු
වැළකිය හැකි නැත ලොව කිසිවෙක කවුරු
අනියත ලොව නැත කිසිදෙය යැයි සොඳුරු
වැටහුන හොත් එපුවත එයම ය මියුරු…

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Vihanga Pasan Patabendi

Related post

If you have a Facebook account, please use the space above to reply. If not, leave a reply here: