නයනකලු

නිල් නයන ට හිමිකම් නැති සොඳුරු ලිය
උරුමය නැති සුදු වතක ට මධුර පිය
සිත ආදර ඔබ වෙනුවෙන් මැවෙන සිය
කවි දහසක් ලියනෙමි මේ උමතු රැය

ඉඟ සිහිනිඟ නැති ලස්සන ඔබෙ මියුරු
දුටුවෙ ද නැත දුටුවේ‍ කිවිඳෙක කවුරු
විල සිතුවිල මැද සැතපෙන මා සොඳුරු
වෙන පරවෙන මල ආදර පිය ලහිරු

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Vihanga Pasan Patabendi

Related post

If you have a Facebook account, please use the space above to reply. If not, leave a reply here: