නුඹ එන්නේ කවදාද

අඳුරු සීතල රෑක
තනිය පාළුව ගාව
සෙනෙහෙ නුඹ මට පෑව
වගුරවයි කදුළු කැට

සිතට තනිකම දැනුණ
ඇසට වෙහෙසක් දැනුණ
නිදි නොමැති මුළු රෑම
නුඹ සෙව්වා හැමදාම

හඩන සිත සනසන්න
නුඹ එන්නේ කවදාද
බලමි මග හැමදාම
මගේ පෙම් කුමරාන

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Yashmika

Related post

If you have a Facebook account, please use the space above to reply. If not, leave a reply here: