හුදී ජන ගීතය…

අහස් කුස සිසාරා රැව් දුන්න
ගී නාදෙ මිහිරාව අද නෑසෙනා
සියතුනේ නුඹ කොහේ සැඟවුනාදෝ…

හිරු මිළින වී ගිය
සිසි කිරණ සැඟවී
ලොවම මල ගම් යතී…

හෙට දකින්නට
කඳුල පිසදා සිනාසෙන්නට
යදින සුසුමට
පණ පොවන්නට
ඉසිවරුද ළඟ නැතී…

එහෙත්…
අප හිඳින්නේ කොතැනදෝ…
මුව වසා පෙළ ගැසී
මීටරේ දුර බලා
මා ද ඔබ හා බලා සිටියෙමු
හිමිදිරි උදයේම
ෆුඩ් සිටියේ, සතොස ලඟ
අල ලූණු සැමන් ටින් ගෙනියන්න
ගව් ගණන් දුර ඉඳන්
වරු ගණන් ගෙවාලා
බලා ඉන්නෙමු තවම
එනතුරා…
ඇඳිරි නීතිය…

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Chandrika De Alwis

Related post