බාර් වල පෝළිම්

බාර් වල පෝලිමේ ,

දියව වැගිරව සුන්ව යන්නේ

දාහයට හිලව් උන රුපියල් සත ද

නැතහොත්

පතිවත රකින ගැහැණු න් ගේ

ඉරණම තීරණය කරන්නේ යැයි පතන

උත්තම පුරුෂ පෞරුෂය ද

නැතහොත්

හය හතර නොදන්නා කිරිසප්පයන් ගේ

ඉරණමේ ගැලවුම්කරු යැයි සිතන

උත්තම දාරක ස්නේහය ද

මම නොදනිමි

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Harshani Ariyaratne

Related post