හැමදාම, ඉන්නවද හිත ගාව

සරත් සමයේ ගහක
මලක් පිපුනේ ඉඳහිට
වසත් සමයක් ආවම
මල් පිපී හැඩවුනා මුළු ගහම

නුඹත් එහෙමයි ඈත
සිට ආවා සොයා මාවම
සතුට සැනසුම ගාව
නැවතුනා හිත සදහටම

අකුරු හතරකි කීව
මුව පුරා සිනහා පෑව
අදින් පසු හැමදාම
ඉන්නවද හිත ගාව

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Yashmika

Related post

1 Comment

If you have a Facebook account, please use the space above to reply. If not, leave a reply here: