මට නුබව…

මට නුබව…
මතක් වෙන තරම්…
එපා….
නුබට දැනෙන්න….
එකම…
එක මොහොතකට වත්…

නුබ ළග නැති පාලුව…
මට දැනෙන තරමට…
එපා….
මොහොතකට වත්…
නුබට පාලු දැනෙන්න….

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Sankalpana

http://writer-sankalpana.blogspot.com/

Thoughts of a heart ❤️

Related post