අහම්භකාරී… ❤ ❤

නොසිතූ මොහොතක
නොසිතූ විලසට
නුඹ ඇවිත් මගෙ ළඟටම
ලාදුරු වැළඳි හදකට
ඉසිනවා මුදු සෙනේ දිය කොට..
අසන,දකින තෙක්
ඔබේ කටහඬ
ඔබේ සඳවත
බිහිරෙකුව සිටියෙමි….
අන්ධයෙකුව සිටියෙමි …..

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thishan

Related post