අනාගතේ දිනක

…………ඇබෑර්තූ………..

මවක් අවශ්‍යයි  ????????????

මීට වසර 5 කට පෙර සේවය හැර යන ලද

තනතුරක් සඳහා ඇබෑර්තු ඇත……..

අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් අවශ්‍ය නැත

අවංක ආදරය පමණක් සෑහේ

සැ. යු – ඉදිරි වසර 4 ක කාලයක් වැටුප්

නොලැබෙන අතර

ඉන්පසුව ඔබව ආදරයෙන් රැක බලා ගැනීමට

පොරොන්දු වෙමි

අමතන්න..  1234

(වසර 5 ක් පුරා කතා නොකරන

නාමික මවක් සිටින දුවෙක්)

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gayathri sandamali

Related post