බලාපොරොත්තුව

බිදුනු හදවත
වේදනාවන් පිරි වර්තමානයකි
සියුම් බලාපොරොත්තුව
අවිනිශ්චිත අනාගතයකි

ඒ ලෙන්ගතු හැගීමෙන්
මා හුන් තැනමය
හෙටත් එය එසේමය
එනතෙක් බල හිදින්නමි
යළි ඔබ එතැනට

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post