බෝගම්බර ….අද.

වල් වැදී ගිය මිදුල…
අද පාලුවෙන්
මිනිස් පයක පහස නොමැතිව…
රූස්සෙට වැඩුණු බෝ මැඬේ
දිනපතා මල් පහන් පුද දුන්
මල් පහන් අද නැත්තේ
මන්දැයි බෝ කොළ
එකිනෙකා හා කොඳුරයි..

සෙමෙන් මිය යන තාප්පය….
ගරා වැටෙනා සිර මැඳිරි…
අසන්නට නැතිව කටහඬ
මිනිසුන් ඌ සිරකරුවන්ගෙ
මහා දුකකිනි බලා ඉන්නේ…

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thishan

Related post