එන්නේද යළි මා සොයා

මා අසල හිද
මුමුණන පහන් තෙපුලට
නියම කරන්නේ කෙලෙසද
මා නුඹට මුදලක්

දුන් මුදල ගෙන අතට
යාවී ඔබ මගෙන් ඉවතට
ගියපසු පසුවදා
එන්නේද යළි මා සොයා ……. ?

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thishan

Related post