මේ හැම දැක කොහොමද ලෙක්ච’ස් යන්නේ?

අම්මාට පිළිතුරක්……
අම්මත් එක්කමයි අලුයම නැගිටින්නේ
රෑ බත ඉදෙද්දී ගෙදරට ගොඩවෙන්නේ
අව්වෙ වැස්සෙ වෙනසක් නෑ මට දැනුනේ
මතු පරපුරක් වෙනුවෙනි අපි වෙහෙසෙන්නේ

මහ මග යන්නෙ වෙන පාරක් නැති හින්දා
කෑ මොර දෙන්නෙ වෙන සරණක් නැති හින්දා
දඟ ගෙයි යන්නෙ වෙන සෙවණක් නැති හින්දා
නාඩන් අම්මෙ අපි ගුණමකු නැති හින්දා

ඩිග්‍රිය ලදද නෑ අම්මේ කුහකකම
ආණ්ඩුවෙන් ඇත්තේ නැහැ උර දීම
රටටම වින කටින විට නැහැ හිත වෑවීම
එනිසයි අම්මෙ මාගේ මේ ඉවසීම

මෙහෙම ගියොත් මා ආ මග ඇහිරෙන්නේ
තවකෙකු හට යළි වෙදකම නොලැබෙන්නේ
මුදලට කිමද අකුරු කෙරුම යටයන්නේ
මේ හැම දැක කොහොමද ලෙක්ච’ස් යන්නේ?

තනිවම මා හෙලන දා බිදු පිසගන්නම්
අම්මා හෙලන කඳුළුත් මම පිසලන්නම්
තව පරපුරක් වෙනුවෙන් දැන් වෙහෙසෙන්නම්
තව රාගමක් බිහි වූ දා සැනසෙන්නම්

ජනිත් ගමගේ

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post