හුදකලාවේ…

වැසුණු ජනෙල් පියනට එපිටින්
අයිස් වැසි ඇද වැටී
සුසුම් උණුසුම උරා බී හොර හොරෙන්
අඳුර ගනකම් කරන ……

පුංචි වා කවුළු සොය සොයා
අනවසරයෙන් කඩාවැදී සුළන් රැළි
පුරවා කාමරය සීතලෙන්
තව රිදුම් දෙනු කුමකටද?
හුදකලාවූ මේ සිතම…

සැනසුම රැගෙන සිතජයට
වසන්තය පලා ගොස් බෝ දුරට
හිරු සඳු නොනැගේනා ඉමේ
කණාමැදිරි එලියකුදු නොමැතිව
වන මල් සුපිපෙන්නේ කොහොමද?

ජිවිතේ සයවසක් පුරාවට
තුටින් ගී ගැයූ විහඟුන්ට
සැනෙකින් නිහඬවිය හැකිද
මේ සීතල කඳුළු දැක දැක්ම…

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Indeewari

Related post