මාතෘ-දාරක ස්නේහය – 03

~~~නැට්ටක් නැති, මනසක් නැති “මිනිස්සූ”~~~

සැ.යු :- මිනිසෙකු හදුනාගැනීමේ ප්‍රධාන නිර්ණායකය-දෙපයක් ඇතිව නැට්ටක් නැතිවීම නොව, උසස් මනසක් සහිතවීමය!

ඇයි අම්මේ එයාලට
ගෙවල් තියෙන්නේ?
එතකොට ඇයි අපි
එයාලගේ ගෙවල්වල ඉන්නේ?
අපිට කකුල් හතරක් තියෙද්දී,
ඇයි එයාලට විතරක් දෙකක් තියෙන්නේ?
එයාලට දැනෙන හැම හැගීමක්ම
අපිට දැනිලත්,
එයාලට වගේ ඒවා කියාගන්න
ඇයි අපිට බැරිවෙන්නේ?
එයාලගේ ළමයි ලොකු වෙලත්
එයාල එක්ක ඉද්දී,
ඇයි අම්මේ අපි ලොකු උණහම විතරක්
අම්මගෙන් වෙන් කරන්නේ?

ආහ්… හරි… හරි…
ඒකද එයාලට “#මිනිස්සු” කියන්නේ???

-මද්‍රි පෙරමුණුගම.

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Madree Peramunugama

Related post