උපනෙත

පියවි ඇසට නොපෙනෙනා

වෛරස්ද බැක්ටීරියාද

තව නේක බොහෝ දේද

නිතරම සොයන විමසන

උඹේ උපනෙතෙන්

බලනු මැන

ම හද දෙස වරක් හෝ නුඹ

දිස් වේව ඔබට එවිටවත්

බෝ සියුම් තත්

එහි තිබෙන බව

බොහෝ ඒවා බිඳී ගොස් බව…

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thishan

Related post