නිමවිය තනිකම

අනවසරයෙන් කුටියට එන
අඳුරට ඉඩ් නොදී දැල්වුණ
ඉටිපහන හෙට නුඹ
සිටින්නේ කොහේ කොතනද

කවුලුවෙන් ඇදෙන දඟකාර නල රැළි
ඇවිළෙන සිතට
රහස් කොඳුරනු කුමට
නොදන්නා ලෙස සරා සඳ හෙට
වඩින බව තනියහනට

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thishan

Related post