කියාපන් මට…

ඈත අහසින්

බැසගෙන අවුදින්

නුඹේ තනියට

එනවා යැයි කිවු

කුමරුන්

තාම එනවද

කියාපන් මට

මසිත තනිකර

ගිය දිනයෙ සිට…

 

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thishan

Related post