වීදි සරණ මව

රාත්‍රිය ලං වෙලා
සරාගී බව වෙලා
හැගුමකට ගුලි වෙලා
නිදියන්න ලං වෙලා

තදකරන් අත් වෙලා
හැගුම් නම් සිත වෙලා
සිපගන්න මා වෙලා
සයනයේ ගුලි වෙලා

දෙතොල් මා තෙත් වෙලා
මා හැගුම් මත්වෙලා
සිරුර මා ඔත් වෙලා
හදවත ද රත්වෙලා

උනා සළු හිත් වෙලා
මා නිරු වත් වෙලා
නිරුවතට රත් වෙලා
රොන් උරයි මත් වෙලා

සතුට මගෙ ලොත් වෙලා
සිරුර මගෙ ඉස්වෙලා
යටි කයත් තෙත් වෙලා
සුරනතට ලංවෙලා

කිමිදෙන්න මත්වෙලා
වත මාගෙ රතු වෙලා
ඔය ඇත්තො පිං ලබයි
දරුදුකට ගුලිවෙලා

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post