මිතු දමද ප්‍රේමය ද

තැන්පත් උනි ඇගේ රුව ඔහු සිත තුල
දළු ලා වැඩුන ආලයේ සිතුවිලි සිරවිය හද තුලම
සිදු උනි නොයෙක් දේ
ගෙවිනි කාලය නොදැනිම

ඇරඹුනි අනපේක්ශිත මිතු දමක්
යෙහෙලියක විය ඇය ඔහුගේ
සැගවුනු සිතිවිලි යලිත් එලි බසිද්දී
පවසන්නේ කෙසේ දෝ ඇය හට
මිතු දමද ප්‍රේමය ද
තීරණය ඔහු සතුය

මනසේ ද ඇයම විය
හද තුල ද ඇයම විය
ඔහුගේ ආලය ඇයට ද ඈ කෙරහි ඇති හැගීමට ද
සිරවිය දෙලොවක් අතර ඔහු

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post