පරව ගිය කුසුමකට,

දිනිඳු ඇහැරෙන විටම පුබුදුව
මිහිරි මුවරද සල සලා
තරිඳු නැග එන්නටම කලියෙන්
කුසුම නටුවෙන් ගිලිහිලා
පොදි බැඳන් ආ සිහින ගුලි කර
නිසල පපුතුරෙහිම තියා
යා යුතුව ඇති මග,අතරමග
අතැර සැම අතරින් ගියා
Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post