නොරහත් ප්‍රේමය

නොරහත් ප්‍රේමය

සිල් රකිනවමද

අදවත් කියපන් ඇත්ත

මා සිත යයි තවමත්

තැන තැන

 

නුඹ මා අසලම

ගැවසෙන සඳ

අතගිලි බැඳ

නෙතුකෑන් යනවා

නුඹ අතහැර

 

සිත අසලම

දැවටුන ද ඔය රුව

හැම දින හැම රැය

එනමුත් මා සිත

යනවා වෙනතක

නුඹත් එසේමද

කියපන් අද මට

 

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thishan

Related post