මහළු මා

ජීවිතයේ මේ අවසන් පියවර
තබනට නොහැක මට
සිතට වෙහෙසය
ගතට පණ නැත
වෙනදා මෙන්

මගේ දරුවන්
නොමැත අද ලග
සොයා යන්නට
නොහැක දැන් මට
අහස් ගව්වෙන්
එපිට රටකට

තනිව සිටිනා
හැගීමක් එයි
සිත කඩා
වැටෙනවා එවිටම
හෙලන්නට නැත
හුස්ම තව මට
දැනටමත් මා
මල කදක් වන

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post