දුක් ගීයක් ලියනවා….

දිලෙන සදක
තරු එළියක
නුබේ නුවන්
පෙනෙනවා
මතක පොතේ
පොඩි පිටුවක
දුක් ගීයක් ලියනවා

http://writer-sankalpana.blogspot.com/

https://plus.google.com/+SankalpanaMalalaweera

www.youtube.com/c/SankalpanaMalalaweera

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Sankalpana

http://writer-sankalpana.blogspot.com/

Thoughts of a heart ❤️

Related post