(අ)ප්‍රියාවිය

බලු කපුටු කැණහිලුන්

සිඹින කල තිගේ ළමැද

සූ සැටක් මායමෙන්

උන් සමග නිදි වැදපු

කෝ උඹේ නෙක සළු බරණ

තැබූ කුංකුම සලක වතේ

අද කබ කදුළු සොටු දියර

ගලයි තිගේ වැහැරුණු වතේ

පියුම් පෙති විලසට දිලුණු

මනබඳින විලවුන් තැවරු

නුඹේ ගත පිස අද

ගලයි සැරව ගඟ

ප්‍රියාවියේ…

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thishan

Related post