වරා මලේ…

සැහැල්ලුවෙන් ඔබ නිති නිති පාවෙයි

මා හද නම් වූ අහස් තලේ

සුළඟ නිසාමද ඈතට යන්නේ

කියන් ඉතින් මට වරා මලේ…

 

පාවෙන විට ඔබ සිතේ යමක් මට

සිතමින් සිතමින් හදම සැලේ

ඈතට යන්නේ කුමක් කියන්නද මට තව නොහැඟේ වරා මලේ…

 

ගගනත සැමතෙන විසිරෙන අරුමය

ආසයි මට පාවෙන්න මලේ ඔබ මෙන් මා ඇයි සැහැල්ලු නැත්තේ

කියන් ඇයිද මට වරා මලේ…

 

සුමුදුවූ පිවිතුරු කිසිවක් දැක නැත

ඔබ පමණයි මේ පොළෝ තලේ

මුදු මුදු සුවයක් හදට දැනෙන්නේ

සසර පුරුද්ද ද වරා මලේ…

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Danu Thenuwara

Related post