අත්(නො)හළෙමි

දෙව් ලියක්

දුටුවෙමි.

නැත.

ඇය

යකින්නක්.

රැවටුණි.

පැරදුනෙමි

ප්‍රේමයෙන්.

අත් හළෙමි

ඇය.

නමුත්

අත් නොහළෙමි

ජීවිතය.

 

 

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thishan

Related post