දෛවයේ සරදමට

අතීතයේ ඔබ මා අත්වැල් බැද ගිය ඒ මග ,
මුහුණින් මුහුණට හමුවුවද
අද මා නොහදුනනා බව දැක
මා දෙනතට කදුලක් ඉනුවා

යන මග දෛවයේ සරදමට ඔබේ රුව දැක
දිනක දෙපා වැදී,
දිනක තුරුලේ හිදී මතකය
මා දෙනතට කදුලක් ඉනුවා

ඔබේ සතුට පිරි සිනහව දැක සැනසි
ඔබ යන මග හිද
කදුළු රැදී දෑසින්
ඔබට සුභ පැතුවා

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thilina

Related post