නොවෙයි මනමේ……

හැම කතාවෙම
මනමේ කුමාරි
හැඩි දැඩි සිරුරකට
පෙම් බදිනවද?

කුමාරයා මරන්න වැද්දට
කඩුව දිලා
කුමාරි කුමාරයට
ද්‍රෝහි වෙනවමද?

ගල් වැද්දන්ට ප්‍රේම කලේ
උපශාන්ත ගෑනු
කතාව වෙනස්උ නේ
විසේකාර ගෑනියක් හින්දද?

අතරමං කුමාරියක්
කුමරු වෙනුවට
සටන් කල කතාවක්
තියෙන්නම බැයිද……?

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Samadhi

Related post