ආ‌යෙමත් තනියෙන්….

හිත මගේ කෝ‌ලම්
කර කරම සෙල්ලම්
දා ආ‌ල වට්ටම්
නුඹ එක්ක රහසින්
ගියත් බෝ‌ දුර මං
නෑ ආ‌වෙ නුඹ නම්
හැරි හැරී බලමින්
ගියා තව දුර මං
හිත එක්ක තනියෙන්…

….නීනා…..

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post