තෙවැන්නියට

පුන් සඳට ලොබ බැද
පැහැර ගත්තත් අහසින් ඒ සඳ
සඳෙහි ලස්සන මතු නොවෙයි කිසි දින
අහසින් වෙන් වූ කළ සුපුන් සඳ

සෙනෙහෙ නම් මලකට
රැදෙන්නට ඉඩ හරින්න නටුව මත
නෙළාගත් වරෙක එය
පර වේවි වැඩි කලක් නොගෙනම

සෙනෙහෙ නම් මගේ කුමරුට
දනී නම් ඔහු මගෙම බව
නොඉල්ලා මාගෙන් ඔහුව
රැදෙන්නට දෙන්න ඔහුට මා ළගම …

නොලැබෙන නිසා ඔහු ඔබට කිසිදින
ඉඩ හරින්නම් ඔබට යන්නට මම
පලවා හරින්නේ නැතිවම
ඉතිං අවසරයි, දැන් පිටවන්න

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Yashmika

Related post