එතෙර ගිය නුඹට

 

යස ඉසුරු කම් නැතී
නුඹ තරම් ළඟ නැතී
හිත වටා එති එතී
බොල් හුළඟ ඉහිරෙතී

හඩන විට පැටවුන්
සොයා රසවුළු
තද කරන් රිදෙන හිත
තවත් නම් ඉන්නට බැරිව

හෙළන කඳුළු ද එක්ව
තනිකම ම ඔච්චමේ
ගිනි ගත්ත සිරියහන
කඳුළු සඟවා වැළපෙතේ

ඉඟි මරන සළෙල නෙත්
අනුරාව වගුරනා
නුඹේ නෙත් සිහි කරන්
ඉවසන්න මට හැකී

පුන්චි උන් හඩනවා
දහස් නෙත් ඉඟිමරනවා
නුඹවම සොයා හිත
ඉකිගසා හඩනවා

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post