අහස නුඹ

අහස නුඹ

සයුර මම

එක්වෙමු ක්ෂිතිජයේදිවත්

නිරායුධ සිත

තනි සිතකට

තව සිතක් හා

කෙසේ යුධ කරන්නද?

උහුලනු බැරිව

කඳුළු ඔබ

දෙකොපුලෙහි තැවරූ

රත් පැහැය

සෝදාහරියි

කිසි දිනක එක්නොවෙන

මිරිගු පෙම් කතාවක

දෙකොනකට වී හඬන

චරිත වේ අප දෙදෙන

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thishan

Related post