සතපන්න ඉඩ දෙන්න

උණුසුමින් රතුව ගිය
පියුම් පෙති මෙන් සුසිදු
නුබේ දෙතොලෙහි මා දෙතොල්
සතපන්න ඉඩදෙන්න

හද ගැබෙන් මතුව එන
ආදරයේ මියුරු සර විදින්න
මගේ හිස නුබේ ළයෙහි
සතපන්න ඉඩ දෙන්න

සුළං රැල්ලේ හමන
උණුසුම් සුසුමේ පැටලෙන්න
වෙළී නුබ තුරුලෙහි මාව
සතපන්න ඉඩදෙන්න

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thishan

Related post